مقدر شدن ویژه «شعر شفق» به شاعران بالغ رسید

به گزارش ایسنا، اساس شعر و شعر داستانی که از حوالی نهم تا کنون از لفظ معاونت فرهنگی وزارت نزاکت و ارشاد اسلامی به نشانی مجری این رویداد ادبی گلچین شده است، در نظر دارد پیرو آیین نامه ابلاغی معاونت یاد شده، تو چهاردهمین دوره جشنواره «شعر فجر»، بخش ویژه را به داوری تک شعرهای ارسالی جوانان اختصاص دهد.
مهدی قزلی، مدیرعامل بنیان ادبیات و ادبیات داستانی و دبیر اجرایی این جشنواره تو این باره گفت: با هدف توجه به استعدادهای کبیر که کم فرصت نشر مجموعه ادبیات داشته اند و همچنین با توجه به آیین مجله ابلاغی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره عید شعر فجر، مدخل اختصاص ای با عنوان «شعر بالغ» در این پیرامون از عید بوسیله بیان شاعران کمتر از ۲۵ سال اختصاص یافت.

به خشکی امدن بنیان این خبر، شاعران جوانی که کتاب تولد آن ها از سال ۱۳۷۳ بوسیله پس ازآن است می توانند در این رقابت مشارکت کنند.

بنا بر اطلاع دادن دبیرخانه «شعر فجر» فراخوان و جزییات شرکت در بخش ویژه چهاردهمین عید «شعر فجر» به زودی منتشر می شود.

جشنواره «شعر سپیده دم» از آغاز دوره نهم (سال ۱۳۹۳)، ملاک خود را برای داوری این رویداد ادبی، از داوری تک جای پا بوسیله داوری کتاب های منتشر شده داخل سال قبل تغییر عدل.

انتهای پیام