کلیسای قاجاری مخزن و حجر قبرهایش پارکینگ ماشین ها‍ شد!

به گزارش ایسنا، دانشگاه علوم پزشکی همدان در تلاقی با بناهای تاریخی همدان که داخل اصالت دارد، رفتار دوگانه ای را در پیش خمود است؛ بعد از تبدیل عمارت چند دستگاهی تاریخی «نو الحکما» به موزه ی پزشکی و تعطیلی آن بعد از حدود یک ماه فعالیت، تخریب نخستین بیمارستان همدان را سال گذشته به بایگانی ی بی توجهی های خویشتن اضافه کرد و این بی توجهی ها تا این روزها ادامه پیدا کرده و محیط پرگیر کلیسای «آنجلی» اکنون به پارکینگ بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی همدان تغییر شده است.

حسین زندی – فعال میراث فرهنگی همدان -در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی همدان صحن کلیسای تاریخی «آنجلی» را به پارکینگ تحول کرده است، گفت: در دوره این کلیسای قاجاری نیز گورستانی بیش عمده از افرادی است که در کتاب همدان نقش موثری داشته اند، مانند «رابی اسحاق» یا تعدادی از مسیونرهای آمریکایی.

وی با اشاره به این که کلیسای آنجلی در زمان ساخت داخل قلب درمانگاه امریکایی ها بوسیله عنوان اولین بیمارستان همدان باریک شده بود، افزود: داخل کشش سال های گذشته این بیمارستان با تغییر و تحولات اضافی مواجه می شود، اما مهر ماه دو سال گذشته و به طور ناگهانی این بیمارستان را تخریب کرده و جای آن بیمارستان جدیدی باریک شد.

او با اشاره بوسیله ۶ طبقه بودن ارتفاع بیمارستان متاخر به جای اولین بیمارستان همدان که مشرف به هتل بوعلی است و این هتل کنار روی این کلیسای قاجاری همچنین سایه انداخته است، دنباله عدل: با وجود تعرض های زیادی که داخل طول چند سال گذشته نسبت به اتفاقات عارض داده تو بناهای تاریخی وابسته به این دانشگاه ائتلاف محذوف است، اما اکنون محوطه ی اطراف کلیسا «آنجلی» و قبرستان قدیمی این کلیسا، بوسیله پارکینگ تبدیل شده است.

وی با اشاره به مالکیت بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی همدان بر کلیسای آنجلی، افزودن کرد: قطعا زمانی که جای پا تاریخی در مالکیت دستگاهی باشد، از آن راه اندازی توقعِ توجه و ساماندهی آن بنای تاریخی وجود دارد.

زندی اظهار کرد: قطعا کسی التماس مسترد داشتن کاربری گذشته این مسجد را ندارد، اما به جای تحول این محیط به زباله دانی درمانگاه جدید مخلوق شده، می قابلیت آن را به موزه ی مربوط بوسیله این دانشگاه یا آمفی تئاتر و مرکزی فرهنگی تبدیل کرد اما متاسفانه هر مایه ی یدکی خود را در این فضای تاریخی انبار می کنند.

او با بیان این که این صومعه روی نقشه ی گردشگری همدان نیز جانمایی شده است، ادامه قسط: این در حالی است که به هیچ عنوان اجازه ی ادخال گردشگرانی که التماس دیدنِ این کلیسا را دارند، داده نمی شود، حتی به دنبال وزشِ بادهای طوفانی سال گذشته در همدان، بخشی ازسقف کلیسا تخریب شد که میراث فرهنگی همدان آن را مرمت و ساماندهی کرد.

این فعال میراث فرهنگی همدان به تاریخچه ی توجه دانشگاه علوم پزشکی همدان به بناهای تاریخی همدان اشاره کرد و گفت: در کشش سال های گذشته این دانشگاه که عمارت چند دستگاهی تاریخی تازه الحکما را داخل اختیار داشت، آن فضای تاریخی را پس ازآن از سال ها مقاومت دوستداران میراث فرهنگی از تخریب، بوسیله ارسی ی دانشگاه علوم پزشکی دگرگونی کرد، آن ارسی در ناچیز از یک ماه تعطیل شد و دیگر مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش بخاطر آن نیز انجام نشد.

زندی این اقدامات را بیشتر به یک نگاه تبلیغاتی از سوی مسوولان این دانشگاه و درمانگاه مربوط دانست.

کلیسای «آنجلی» همدان در خیابان طالقانی و داخل محوطه بیمارستان اکباتان و داخل قبرستان تاریخی آن، در ۱۲ آبان ۱۳۷۸ با شماره ثبت ۲۴۵۹ داخل فهرست میراث ملی بوسیله ثبت رسیده است.

انتهای پیام